FUNDACJA

Miło nam poinformować,  iż od 1 września 2013 roku powstała FUNDACJA BALETU I SZTUKI TAŃCA
Jest ona organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Baletową – Szkołę Sztuki Tańca w Łodzi.
Jej fundatorem jest Elżbieta Wiśniewska, a jednostką prowadzącą szkołę baletową jest nadal Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r. nr 121, poz. 769, Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1268, Dz. U.  z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. Z 2006 r. nr 167, poz. 1398) oraz postanowień statutu.
Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Fundacja realizuje swoje cele zawarte w statucie, niektóre z nich to:

  • organizacja, prowadzenie, dofinansowanie oraz wspieranie wszelkich form edukacji, w tym szkół, kursów, szkoleń, konferencji, wystaw, pokazów, przedstawień, zajęć artystycznych i tematycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy;
  • organizacja, dofinansowanie oraz wspieranie wszelkiej działalności i na rzecz przestrzegania praw dziecka;
  • organizacja wszelkich form pomocy bezpośredniej i pośredniej, w tym pomocy organizacyjnej, materialnej oraz finansowej na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  • współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej, organami prawnymi i fizycznymi, w tym podejmowanie starań o pozyskanie pomocy rzeczowej i finansowej na realizowane działania, w tym pozyskiwanie dofinansowań i dotacji na realizację celów statutowych;

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Tak jak każda Fundacja nasze dochody pochodzić będą z takich źródeł jak:

  • darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
  • subwencje i dotacje osób prawnych, w tym dotacje rządowe, samorządowe oraz z organizacje międzynarodowe;
  • dochody jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek ruchomy i nieruchomy oraz prawa majątkowe;
  • dochody z działalności gospodarczej Fundacji

Zachęcamy zatem do współpracy i wspierania finansowego Fundacji, bo tylko dzięki takim działaniom będziemy mogli nieść pomoc wszystkim uzdolnionym dzieciom i młodzieży.  Pozwoli nam to też na szerszy rozwój NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY BALETOWEJ.

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli realizować wszystkie postanowienia statutowe i przyczyniać się do uśmiechu i radości nie tylko uczniów szkoły, ale także innych potrzebujących dzieci.

Decyzja MKNiDN
Decyzja MKNiDN

[wpdm_file id=1]

[wpdm_file id=2]